"عشق بزرگترین چیز در زندگی و بزرگترین چیز در کل جهان است. اما امروزه اکثر مردم فاقد این عشق هستند. بشریت باید بیش از پیش عشق را بروز دهد. ما حتی باید دشمنان، همسایگان، حیوانات و محیط اطراف مان را دوست داشته باشیم، در این صورت می توانیم بر بحران فائق آییم و زندگی مسالمت آمیزی داشته باشیم. عشق باید نمود بیرونی نیز داشته باشد. درباره عشق نمی توان صحبت کرد، بلکه باید در عمل نشان داده شود. مانند وگان بودن، انجام کارهای خوب و محافظت از محیط زیست."

"من باید عشقم را بروز دهم، فقط یک درصد عشق بیشتر به جهان، عشق به فرزندان شما، عشق به همه گونه ها، کافی است تا از مصرف گوشت حیوانات و فرآورده های عاری از شفقت، صرف نظر کنیم. ما باید عشق را در مقیاسی بزرگتر نشان دهیم، نه فقط عشق به اعضای خانواده - که البته باید آن را نیز حفظ کنیم، زیرا هر نوع عشقی مقدس است. هر نوع عشقی، انرژی مثبت زیبایی از خود ساطع می کند که از ما، عزیزان ما و چیزهای اطراف ما محافظت می کند. بنابراین اگر هر یک از ما به محیط اطراف خود بیشتر عشق بورزیم، اگر عشق مان را کمی بیشتر، کمی فراتر از خانواده و به میزان کافی بسط بدهیم، آنگاه قدرت عشق صد درصدی لازم برای از بین بردن بزرگترین تهدیدها برای بقای ما، تأمین می شود." "استاد اعظم چینگ های"
"استاد اعظم چینگ های"
________________________________